Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 971

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 971
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Отказва извършване на продажба на общински недвижим имот по ул. “Хан Аспарух” 39, представляващ незастроен поземлен имот № 1710, кв. 236 по кадастралния план на гр. Русе, с площ 174 кв.м, описан в акт за частна общинска собственост № 3089/26.07.1999 г., с мотив – нецелесъобразност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/