Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 971

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.34, ал.1, т. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Иван Георгиев Бешлиев чрез продажба на частта на общината върху имот с идентификационен номер 63427.211.19 – земеделска земя с площ от 4,535 дка, V-та категория, начин на трайно ползване – нива, находяща се в местността „Дочеви орехи”, землището на град Русе, при съседи: 63427.211.9, 63427.211.10, 63427.211.8, която представлява 0,035 дка или 35/4535 идеални части за цена от 23,00 (двадесет и три) лева.
2. Данъците и таксите са за сметка на купувачите.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор със Иван Георгиев Бешлиев по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.
Решението подлежи на обжалване чрез ОбС – Русе при АС – Русе, в четиринадесет дневен срок от оповестяването му по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)