Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 972 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 51, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, и чл. 55, т. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г., издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Общинския съвет – Русе реши:

            1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване – от „За местен път“ в „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 2 115 кв.м., намиращ се в гр. Русе, местност „Слатина“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана.

            2. При условията на евентуалност – след нанасяне на промените и актуализиране на кадастралната карта на гр. Русе, съобразно т. 1 от настоящото решение, обявява ПИ 63427.85.50 за частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)