Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 972 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 22/ 27.02.2014 г. на Комисията по общинска собственост и искане за закупуване на имота, Общинският съве реши:

1. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на УПИ II-2, кв. 1 по плана на село Ястребово, с площ 856 кв.м., предмет на акт № 7050/03.09.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 178, том 32, н.д. 6389, дв. вх. регистър № 12681, вх. № 12929/09.09.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе на Нериман Ибрахимова Хюсеинова, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 2600,00 лв. (две хиляди и шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)