Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 972

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 972
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на общински имот в с.Николово, представляващ УПИ ХХХІІІ-1713, кв.32 в с.Николово с площ 550 кв.м. при начална тръжна цена 8 250 лв. при условие да се запазят съществуващите широколистни дървета.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/