Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 972

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1 на Общинския съвет/ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.14; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост за офис, намиращ се на първия етаж в сградата на кметство с. Тетово с площ от 39,70кв.м. и начална месечна наемна цена 107,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14, раздел ІІ, чл.3, 4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за обекта по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)