Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 973 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 12, ал. 1 и 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Предоставя безвъзмездно за управление в полза на Кметство с. Семерджиево общински недвижим имот, представляващ втори етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ от 177,50 кв.м., построена в УПИ Х-568 в кв. 46, целия с площ от 1475 кв.м., по плана на с. Семерджиево, Община Русе, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3694 / 24.09.2001 год.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбите се подават пред Административен съд – гр. Русе чрез Общински съвет – гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)