Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 973 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 38, ал. 2 и ал. 4; чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол № 32/11.09.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. с учредяване на възмездно право на надстрояване за изграждане на две нива (етажи) със следните параметри: втори етаж със ЗП 235,62 кв. м и трети етаж със ЗП 235,62 кв. м, с РЗП на надстройката 471,24 кв. м, към сграда с идентификатор: 63427.2.250.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, собственост на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Здраве-99“ – ООД, ЕИК 117109635, разположена в общински поземлен имот с идентификатор: 63427.2.250, с площ 530 кв. м, намиращ се в гр. Русе, ул. „Видин“ № 21, обект на АЧОС № 7135/17.01.2014 г., вписан в СВп-Русе под № 150, т. 2, дело № 328, вх. рег. № 700 от 24.01.2014 г., с прогнозен приход от учредяване на правото на надстрояване в размер на 117973 лв. (сто и седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и три лева), без дължими данъци и такси;
2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на надстрояване на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Здраве-99“ – ООД, ЕИК 117109635 за изграждане на две нива (етажи) със следните параметри: втори етаж със ЗП 235,62 кв. м и трети етаж със ЗП 235,62 кв. м, с РЗП на надстройката 471,24 кв. м към сграда с идентификатор: 63427.2.250.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, собствена на дружеството приобретател, разположена в общински поземлен имот с идентификатор: 63427.2.250, с площ 530 кв. м, намиращ се в гр. Русе, ул. „Видин“ № 21, обект на АЧОС № 7135/17.01.2014 г., вписан в СВп-Русе под № 150, т. 2, дело № 328, вх. рег. № 700 от 24.01.2014 г., срещу заплащане от страна на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Здраве-99“ – ООД, ЕИК 117109635 на цена в размер на 117973 лв. (сто и седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и три лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на приобретателя.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)