Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 973

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 973
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и протокол № 59 от 17.03.2006 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот по акт за частна общинска собственост № 3768 от 09.11.2001 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот № ХІV-общ. в кв. 25 с площ от 950 кв.м. по регулационния план на село Сандрово, община Русе, при граници: изток-УПИ ХІІІ-за озеленяване; запад-улица; север-УПИ ХV– 485 и на юг-улица с начална тръжна цена – 11 400 лева.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе;
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/