Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 974 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл. 5, ал. 7 и чл.27, ал. 1 от Закона за пътищата; чл. 7, ал. 2 от ЗОС, при съответно приложение на чл. 37, ал. 5 и 7 от ЗОС, чл. 17 от Наредба на ОбС-Русе за управление на общинските пътища; във връзка с чл. 153, ал. 1 от ЗУТ, протокол № 23/27.03.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № УТ-40-14/28.01.2014 г. от Агенция „Пътна инфраструктура”, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на фундамент със застроена площ 3,24 кв.м., за монтаж на съоръжение, във връзка с обект: „Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в РБ”, подобект-„3020-Червена вода, път 23 Русе-Сливо поле километър 6,290” в имот-публична общинска собственост, намиращ се между ул. „Софроний Врачански” и ул. „Г.С.Раковски” в с. Червена вода, Община Русе, на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на правото на строеж.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)