Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 974 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 32/11.09.2018 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-49/25.04.2018 г., Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. с продажба на:
поземлен имот с идентификатор: 63427.149.363 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 465 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Касева чешма“, с номер по предходен план: 442, предмет на АЧОС № 8670/06.08.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 100, том 24, дело № 4965, вх. рег. № 10303/09.08.2018 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 13764,00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и четири лева), без дължими данъци и такси;
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на:
поземлен имот с идентификатор: 63427.149.363 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 465 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Касева чешма“, с номер по предходен план: 442, предмет на АЧОС № 8670/06.08.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 100, том 24, дело № 4965, вх. рег. № 10303/09.08.2018 г., с начална тръжна продажна цена 13764,00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)