Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 974

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 974
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31,ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе и протокол № 59/17.03.2006 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот по акт за частна общинска собственост №1237/20.03.1997 г., представляващ не застроен урегулиран поземлен имот ІІ-1297 с площ 510 кв.м в кв. 67 по регулационния план на село Мартен, Община Русе при начална тръжна цена 7 140 лв. за целия имот / 14 лв./кв.м /.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила решението на ОбС-Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга,цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/