Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 974

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион №3 от схемата за зона В-1 за продажба на вестници и списания по ул.“Александровска”, пред бивш магазин “ДЕТ МАГ”, с площ от 1,44 кв.м. и начална месечна наемна цена 35,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Павилион №4 от схемата за зона В-1 за продажба на вестници и списания по ул.“Александровска” и ул. “Асен Златаров”, с площ от 1,44 кв.м. и начална месечна наемна цена 35,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Павилион за продажба на вестници и списания на ул.“Студентска”, между бл.”А” и централен корпус на РУ”Ангел Кънчев”, съгласно утвърдена от гл. архитект подробна схема, с площ от 2,25кв.м. и начална месечна наемна цена 27,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обектите по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)