Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 975 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „к“ и ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 53а се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 6 се изменя по следния начин: „За вписване или отписване на превозно средство от списъка с превозни средства към Удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в размер на 10 лв.“
  1. Създава се нова алинея 9 със следния текст: „За вписване или отписване на водач от списъка с водачи към Удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно лице се събира такса в размер на 10 лв.“
  1. Създава се нова алинея 10 със следния текст: „За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 20 лв.“

§ 2. В чл. 59, ал. 1, т. 51д изразът „20 лв. на месец /с вкл. ДДС/“ се изменя така: „30 лв. на месец /с вкл. ДДС/“.

§ 3. В чл. 59, ал. 1, т. 47 се правят следните изменения:

 1. В т. 47.1, б. „а“ цифрата „80“ се заменя с „120“.
 2. В т. 47.1, б. „б“ цифрата „100“ се заменя с „150“.
 3. В т. 47.2, б. „а“ цифрата „200“ се заменя с „300“.
 4. В т. 47.2, б. „б“ цифрата „250“ се заменя с „350“
 5. В т. 47.3, б. „а“ цифрата „350“ се заменя с „500“.
 6. В т. 47.3, б. „б“ цифрата „400“ се заменя с „600“
 7. В т. 47.5, б. „а“ цифрата „500“ се заменя с „700“.
 8. В т. 47.5, б. „б“ цифрата „600“ се заменя с „800“.

§ 4. В чл. 59, ал. 1, т. 48 се правят следните изменения:

 1. В т. 48.1, б. „а“ цифрата „150“ се заменя с „200“.
 2. В т. 48.1, б. „б“ цифрата „200“ се заменя с „300“.
 3. В т. 48.2, б. „а“ цифрата „250“ се заменя с „400“.
 4. В т. 48.2, б. „б“ цифрата „350“ се заменя с „500“.
 5. В т. 48.3, б. „а“ цифрата „400“ се заменя с „600“.
 6. В т. 48.3, б. „б“ цифрата „500“ се заменя с „750“.
 7. В т. 48.5, б. „а“ цифрата „500“ се заменя с „800“.
 8. В т. 48.5, б. „б“ цифрата „600“ се заменя с „900“.

§ 5. Чл. 59, ал. 1, т. 71 се изменя така: „Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с реализация на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал (в т.ч. доставка, засяване, декорация и др.):


по ред
Наименование на услугатаМяркаЦена,
лв. без ДДС
Цена,
лв. С ДДС
71.1Направа на цветна леха с летни цветя цъфтящим²33.6740.40
71.2Направа на цветна леха с летни цветя килимним²63.4576.14
71.3Направа на цветна леха с есенни цветям²21.7926.15
71.4Направа на цветна леха с перенни цветям²34.7941.75
71.5Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета до 0,70 метра, широколистни до 1,50 м.бр.12.0014.40
71.6Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета (кипарисови) до 1,5 м., широколистни до 2,5м. – бързорастящибр.16.0019.20
71.7Засаждане на иглолистни дървета до 1 метърбр.24.0328.84
71.8Засаждане на иглолистни дървета от 1 до 1,5 метрабр.37.2944.75
71.9Засаждане на иглолистни дървета от 1,5 до 2 метрабр.55.7266.86
71.10Засаждане на иглолистни дървета над 2 метрабр.87.80105.36
71.11Засаждане на широколистни дървета до 2 метрабр.25.9131.09
71.12Засаждане на широколистни дървета над 2 метрабр.32.7239.26
71.13Засаждане на цъфтящи храсти и перенни туфибр.5.306.36
71.14Засаждане на вечнозелени храстибр.7.238.68
71.15Засаждане на 1 метър жив плет1 метър14.9717.96
71.16Засаждане на почвопокривнибр.1.501.80
71.17Затревяване1 дка1817.752181.30
71.18Изрязване на дървета до 30 годинибр. дърво98.97118.76
71.19Изрязване на дървета над 30 годинибр. дърво202.18242.62
71.20Резитба на клони, съкращаване на коронабр. дърво86.83104.20
71.21Озеленяване на терени100м²514.38617.26
71.22Проектиране на паркови обекти100м²91.67110.00
71.23Предоставяне за декорация – палми1 бр./ден2.002.40
71.24Транспорт товарен автомобиллв./км1.401.68
71.25Предоставяне на дървесни отпадъци за оползотворяване по ЗУОлв./тон50.0060.00
71.26Машинно косене с роторна косачкалв./дка31.3537.62
71.27Машинно косене със сърпова косачкалв./дка18.1321.76
71.28Машинно косене с моторна косалв./дка52.6263.14
71.29Машинно косене с роторна косачка, събиране и товарене на окосена тревалв./дка109.35131.22
71.30Машинно косене със сърпова косачка, събиране и товарене на окосена тревалв./дка96.13115.36
71.31Машинно косене с моторна коса, събиране и товарене на окосена тревалв./дка130.62156.74
71.32Засаждане на 1 бр. летни цветя – цъфтящибр.0.620.75
71.33Засаждане на 1 бр. летни цветя – килимнибр.0.831.00
71.34Засаждане на 1 бр. есенни цветябр.0.500.60
71.35Засаждане на 1 бр. перенни цветя- разсадибр.2.422.90
71.36Засаждане интериорни цветя -саксия №8-12бр.2.753.30
71.37Засаждане интериорни цветя -саксия над №12бр.4.104.92
71.38Засаждане трайна интериорна растителностбр.10.0012.00
71.39Засаждане на 1 бр. лигуструм за жив плетбр.1.251.50
71.40Раздробяване на клоним.ч.50.5060.60
71.41Почистване на графити, чрез пясъкоструенем²19.5023.40

§ 6. В Чл.59, ал.1, т.72 се отменят подточки: 72.28, 72.29, 72.30, 72.31, 72.32, 72.33 и 72.98“

§ 7. Чл. 59д, ал. 1 придобива следната редакция: „Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:

 1. До един час – 1,20 лв. с вкл. ДДС, а превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – 1 лев с вкл. ДДС
 2. По 1,20 лв. с вкл. ДДС за всеки следващ започнат час , а превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – 1 лев с вкл. ДДС.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. Чл. 16, ал. 4  от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русепридобива следната редакция: „Превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 имат право да паркират на местата за платено паркиране след заплащане на цената за еднократно паркиране, определена в чл. 59д от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)