Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 975 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, протокол №18/29.10.2013 год. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване на процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.2521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 321 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, ул. „Мальовица” №24, предмет на Акт за частна общинска собственост №5570/06.11.2008 г., с прогнозен приход от продажбата на ½ идеални части от същия в размер на 9437,50 лева.
2. Дава съгласие за извършване на продажба на ½ идеални части от имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.2521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 321 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, ул. „Мальовица” №24 на Димитър Николаев Неделчев на цена от 9437,50 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на земята.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)