Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 975 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №32/11.09.2018 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-785/26.03.2018 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ XX-487 в кв. 25 по регулационния план на село Николово, Община Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Обявява придаваем терен от 5 кв.м. по улична регулация от ПИ №7073 – ул. „Липник“, село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, придаван към УПИ XX-487 в кв. 25, съобразно предвижданията на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №РД-01-785/26.03.2018 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.
2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 5 кв.м. по улична регулация от ПИ №7073 – ул. „Липник“, приобщен към УПИ XX-487 в кв. 25 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе на Станимир Минков Ангелов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 72,00 лева (седемдесет и два лева) и дължимите данъци и такси.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)