Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 975

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 975
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.40, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 61/02.05.2006г. на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ 94ИИ/890/22.12.2005г., Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за извършване на замяна на част от недвижим имот, частна общинска собственост, описан в АОС № 1522/20.08.1997г. представляващ паянтов шопрон /склад/ със застроена площ 19 кв.м. по ул.”Райко Даскалов” № 14 в гр.Русе, попадащ в УПИ І-1254,1255, на стойност 4 420 лв., с недвижим имот, собственост на Иванка Иванова Иванова от гр.Русе, описан в Н.А.№ 149/2005г., представляващ гараж № 14 от ГСК-7 под “Високото напрежение” в ж.к.”Здравец-изток” в гр.Русе със застроена площ 19 кв.м. на стойност 2016 лв. Разликата в стойността на имотите в размер на 2 404 лв. е дължима от Иванка Иванова Иванова.
2. Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за замяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/