Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 975

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3,4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на обособена част от училищна сграда, както следва:
Част от училищна сграда ОУ ”Отец Паисий, гр.Мартен ул.»България« № 47, намираща се на първия етаж на сградата, която ще ползва за училищен бюфет с площ 24 кв. метра и 68,50 лв. начална месечна наемна цена, определена съгласно раздел раздел І, чл.2, ал.1, т.3; ал.5 и 6, раздел ІІ, чл.чл. 3 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І. след влизане в сила на решението на Общинския съвет, да издаде заповед на лицето спечелило конкурса и упълномощи директора на училището да сключи договор за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)