Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 976 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 и т. 5 от Търговския закон, чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 13, т. 4, чл. 23, ал. 8 и чл. 24 и чл. 31 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

I. Освобождава като членове на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД:

 1. Александър Георгиев Георгиев;
 2. Община Русе, представлявана от кмета на общината или упълномощено от него;
 3. Проф. Росен Петров Иванов.
  II. Утвърждава класиране на кандидатите в процедурата за избор на членове на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, съгласно Протоколи за окончателните резултати от проведения конкурс и класиране на кандидатите за членове на съвета на директорите и за независим член на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД (Приложение №5 и Приложение №6), както следва:
 4. Александър Георгиев Георгиев – с 45,33 точки;
 5. Иваничка Иванова Райчева – с 27,67 точки;
 6. Велизара Иванова Пенчева – за позицията на независим член с 49,50 точки.
  III. Избира за член на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, за срок от 3 години:
  Александър Георгиев Георгиев – с 45,33 точки;
  IV. Избира за независим член на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, за срок от 3 години:
  Велизара Иванова Пенчева – с 49,50 точки.
  V. Определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството в размер на 4000 лева.
  VI. Определя месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството в размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
  VII. Упълномощава кмета на Община Русе да подпише договори за управление с избраните членове на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, съгласно т. III и т. IV в едномесечен срок от приемането на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Общински съвет – Русе, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)