Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 976 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол №19 от 28.11.2013 г. на комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.4.2060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе с площ 157 кв. м., намиращ се в град Русе, кв. „Дружба-2”, ул. „Мими Балканска” № 5, предмет на акт за частна общинска собственост, вписан под № 7194 от 04.03.2014 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, Дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под №121, том 7, н. д. 1307, вх. №2783 от 10.03.2014 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с начална тръжна цена 9240,00 лева без включен ДДС.
2. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)