Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 976

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 976
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 67 и следващите ЗОС, чл. 50, ал. 6 ЗФВС и чл. 12 и 13 Наредба № 10 за условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Предоставя концесия върху обект публична общинска собственост, представляващ открит плувен басейн и помощна сграда, построени върху терен от 1694 кв. м., който е част от УПИ І – 90 в кв. 647 по плана на гр. Русе, целият от 43600 кв. м., в спортен комплекс “Дунав”, ул. Чипровци, ж. к. Родина, описани в акт за общинска собственост № 558 от 14.06.1996 г.
2. Определя срок на концесията – 15 години с възможност за продължаване със съгласието на страните по концесионния договор, въз основа на решение на общинския съвет.
3. Концесионерът да се определи чрез провеждане на неприсъствен конкурс.
4. Определя депозит за участие в конкурса 500 лв., който да се внесе по банковата сметка на община Русе, посочена в конкурсната документация.
5. Определя следните основните права и задължения по концесията:

5.1. Права и задължения на концесионера:

5.1.1. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване с концедента и други заинтересовани лица и компетентни органи, ако това е необходимо;
5.1.2. да предприеме самостоятелно или със съдействието на концедента съответните (правни и фактически) действия за постигане на споразумение с лица, които препятстват или затрудняват осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия;
5.1.3. да определя цени на услугите, предлагани на територията на обекта;
5.1.4 да използва обекта по предназначението му и свързаните с това допълнителни дейности;
5.1.5. да осигурява ежегодно минимум сезонно използване на обекта по предназначението му от граждани;
5.1.6. да заплаща в срок дължимото концесионно възнаграждение при условията, определени в концесионния договор;
5.1.7. да извърши предвидените в договора инвестиции, като ги докаже с официални счетоводни документи, в това число задължителни инвестиции за минимум 100000 лв. през първата година, от които: за ремонт и модернизация на басейна с обновяване на стени, дъно и изграждане на филтърна инсталация – 80000 лв.; за ремонт и реконструкция на съблекални, тоалетни, спомагателни обекти, съоръжения и прилежащи площи – 20000 лв.;
5.1.8. да спазва нормативните изисквания за функционирането на обекта, в т. ч. задължението за охрана на живота и здравето на посетителите, както и санитарно-хигиенните изисквания за плувни басейни;
5.1.9. да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по концесионния договор;
5.1.10. да осигурява чистотата в и около обекта – предмет на концесията, както и охраната му;
5.1.11. да уведомява незабавно концедента и компетентните държавни органи за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и околната среда;
5.1.12. да предостави обратно на концедента обекта – предмет на концесията, в годно за експлоатация състояние след изтичане на срока на концесионния договор;
5.1.13. да не обременява обекта – предмет на концесията с тежести /ипотеки, залози и други/;
5.1.14. да застрахова обекта на концесия за своя сметка в полза на община Русе, съгласно разпоредбите на закона;
5.1.15. да осигурява на концедента и компетентните държавни органи достъп до документацията и до обекта на концесията;
5.1.16. да предаде на концедента пълната документация за извършените подобрения и приращения в обекта, както и за новоизградените обекти след изтичане срока на концесията;
5.1.17. да допусне при наличие на форсмажорни обстоятелства трети лица, посочени от Държавата или концедента, да ползват обекта без да има право на обезщетение;

5.2. Права и задължения на концедента:

5.2.1. след изтичане срока на концесията да придобие собствеността върху извършените подобрения върху обекта от концесионера по време на действие на договора;
5.2.2. да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения в срокове и при условия, определени в концесионния договор;
5.2.3. на достъп до концесионния обект по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по договора за концесия и условията на концесията;
5.2.4. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения, определени в концесионния договор;
5.2.5. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор.
5.2.6. да начислява неустойки и лихви при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорените задължения, съгласно договора за концесия;

6. Определя вида и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия: безусловна неотменяема банкова гаранция издадена от българска банка, с цел гарантиране изпълнението на инвестиционната програма по концесията в размер на 25 % от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно инвестиционната програма.
7. Определя вида, размера и начина на изпълнението на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесия:

7.1. еднократно концесионно възнаграждение в размер на 1000 лв., което се заплаща в срок от 7 дни от датата на подписването на договора;
7.2. годишно концесионно възнаграждение за ползването в размер не по-малко от 1000 лв. годишно, платими до 31 август на всяка текуща година от срока на концесионния договор, което се актуализира ежегодно с положителната стойност на индекса на инфлацията за предходната година, обявен от Националния статистически институт.

8. Определя изискванията, свързани с опазване на околната среда, на защитените със закон територии и обекти: при осъществяване на концесията следва да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
9. Утвърждава проекта на концесионния договор.
10. Възлага на кмета на общината да организира конкурса, да определи спечелилия участник и да сключи договор за концесия с него.
11. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав от 11 членове, от които 6 общински съветници.
12. Възнаграждението на членовете на комисията се определя в размер на 10 лв. на час, съобразно продължителността на заседанията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/