Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 976

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ, чл. 10, ал.1, т. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 24 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира за Управител на „Център по дентална медицина – 1 – Русе ” ЕООД д-р Цветанка Доганова, считано от 21.09.2010 г.
2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Център по дентална медицина – 1 – Русе ” ЕООД в размер 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата на заведението.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания Управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)