Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 977 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да осигури средства в размер до 758 075,80 лева с ДДС за дофинансиране на изпълнението на проект с „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“ „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, съгласно Договор BGENERGY-2.001-0033 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)