Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 977 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:
1.Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г. (изменено с Решение №937, прието с протокол №37/13.09.2018 г. на Общински съвет – Русе), както следва:
1.1. създава нова точка №142 – жилищен контейнер – сандвич панел, с размери Ш300 см./Д900 см./В240 см., разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1888 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 576 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, представляващ УПИ II – за жилищно строителство, от кв.586 по регулационния план на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов“ №117, 119, предмет на АЧОС №8439/03.10.2017 г.
2. Приема изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г. (изменено с Решение №937, прието с протокол №37/13.09.2018 г. на Общински съвет – Русе), както следва:
2.1. премахва от раздел А.Апартаменти точка №338 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, бл. „Гребенец“, вх. 1, ет. 1, ап. 2, предмет на АЧОС №1380/26.05.1997 г.
3.Приема допълнение на Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г. (изменено с Решение №937, прието с протокол №37/13.09.2018 г. на Общински съвет – Русе), както следва:
3.1. създава нова точка №44 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, бл. „Гребенец“, вх. 1, ет. 1, ап. 2, предмет на АЧОС №1380/26.05.1997 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)