Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 977

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 977
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10,ал.4 и чл.44 от ЗНП във връзка с чл.12 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от сграда публична общинска собственост за училищен бюфет в ОУ “А. Константинов”с адрес гр. Русе, бул. “България” №96.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед на лицето спечелило конкурса, цената и условията на плащането, и упълномощи директора на училището да сключи договор за наем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/