Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 977

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 144, ал. 3 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Прекратява договора за контрол на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД от 17.05.2010 година, сключен между Петя Златкова Везирова и Кметът на Община Русе в изпълнение на Решение № 866/22.04.2010 г на Общински съвет – Русе, считано от 01.09.2010 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)