Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 978 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Русе реши:

І. Приходи – държавни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                         +1 200лв.

ОУ „Олимпи Панов“ – Русе              1200лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                    +1 200лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                +1 200лв.

II. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Райна Княгиня“ – гр. Мартен

§1015 „ Материали“                                                                                                    -1 484лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +19 304лв.

Обект „Стоманен котел за ДГ Райна Княгиня“ – гр. Мартен“  +19304лв.

/било 4 180лв.; става 23 484лв./

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи                        – 17 820лв.

и подпараграфи“  – Община Русе -17820лв./Резерв ф. Образование/

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.                                                    

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§1015„Материали“                                                                                                      +1 200лв.

ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе     1200 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   +1 200лв.

Всичко за функция:                                                                                                 +1 200лв. 

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                           -3000 лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +3000 лв.

Обект: „Изграждане на система за видеонаблюдение в Детска ясла №9“

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер“

РИМ – Русе

§1015„Материали“                                                                                                        – 756лв.

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“

Обект „ Компютърна система 1бр. за РИМ – Русе“                                                  + 756лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                      +1 200лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§1015„Материали“                                                                                                      +3 830лв.

Кметство Семерджиево+3830лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                              +23 911лв.

Кметство Семерджиево+15460лв.

Кметство Ястребово+8451лв.

§5205 „Придобиване на стопански инвентар“                                                         +3 710лв.

Обект: „Кухненски кът за км. Семерджиево“ +2350лв.

Обект: „Секция за км. Семерджиево“ +1360 лв.                                                                                    

Всичко за дейност:                                                                                                  +31 451лв.

Всичко за функция:                                                                                                +31 451лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604  „Осветление на улици и площади“

§1015„Материали“                                                                                                    +18 124лв.  Кметство Мартен + 18124лв.                                         

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                         +12 876лв.

Кметство Мартен + 12876лв.       

Всичко за дейност:                                                                                                  +31 000лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие”

§1015„Материали“                                                                                                +998лв.

Кметство Ново село   +998лв.                                                                                              

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                             +2 200лв.

Кметство Ново село   +1000лв.   

Кметство Тетово +600лв. 

Кметство Червена вода+600лв.                                                  

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                            +116 290лв.

Кметство Николово+30997лв.

Кметство Ново село +23 998лв.           

Кметство Тетово +27400лв.  

Кметство Ястребово+8496лв.

Кметство Ястребово+8496лв.

Кметство Червена вода+25399лв.

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“   -273 592лв.

Община Русе  -273 592лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +16 740лв.

Кметство Просена

Обект „Изграждане на система за видеонаблюдение и

контрол км. Просена“ + 16740лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                 +46 023лв.

Обект „Изграждане на детска площадка в км. Бъзън“ +26 032лв.

Обект „ Изграждане на въжен еко парк за юноши

и младежи в км. Сандрово“+19 991лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   -91 341лв.

Дейност 622 „Озеленяване“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                                 -32лв.                                                                    

Кметство Бъзън – 32лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +5 996лв.

Обект „Поливна система в км. Сандрово“+5996лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +5 964лв.

Всичко за функция:                                                                                                 -54 377лв.                                                                                                

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 713 „Спорт за всички“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Изграждане на зона за спорт с фитнес уреди на открито                       +22 926лв.

и кът за отдих в км. Хотанца“+ 22926 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +22 926лв.  

Всичко за функция:                                                                                                +22 926лв. Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.

Всичко разходи по бюджета:                                                                                  +1 200лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)