Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 978 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-107/06.03.2013 г. на Министъра на земеделието и храните, Общинският съвет реши:

Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, както следва:
– За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост – 6,00 лв./дка;
– За земеделска земя, без значение от категорията й – 50 лв./дка – за отглеждане на едногодишни полски култури;
– За създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:
 

Трайни насаждения
Гратисен период
Период на плододаване
год.
лв./дка
Лозови насаждения
      
 
3
4-7
40,00
8-20
60,00
За останалия период на плододаване
40,00
Овощни насаждения
4
5-7
30,00
За останалия период на плододаване
45,00
Ягодоплодни култури
2
За периода на плододаване
45,00
Етерично-маслени
3
За периода на плододаване
30,00
Култивирани билки
1
2-5
22,00
Калифорнийски аспержи
3
4-12
47,00
13-15
30,00

– За друга селскостопанска територия – 50,00 лв. годишна наемна цена за декар площ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)