Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 978 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 32/11.09.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2018 г. с продажба на общински дял, предмет на АОС № 8687/28.08.2018 г. от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Тодор Каблешков“ № 7, представляващ 194,55/509 ид. част от ПИ с идентификатор 63427.2.2986 по Кадастрална карта на гр. Русе, целия с площ 509 кв.м., с прогнозен приход от продажба в размер на 58 000 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе от една страна и Ана Георгиева Ангелова от друга страна, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 194,55/509 ид. част от ПИ с идентификатор 63427.2.2986 по Кадастрална карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Тодор Каблешков“ № 7, предмет на АОС № 8687/28.08.2018 г., вписан под № 112, т. 27, н.д. 5599, вх. рег. № 11412/30.08.2018 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, срещу заплащане от Ана Георгиева Ангелова, на цена в размер на 58 000 лв., без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
Решението подлежи на обжалване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)