Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 978

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол №112/18.06.10 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение ПУП-ИПР, Протокол №24/30.06.10 г. на ОЕСУТ за допускане изработване на ПУП-ИПР и писмо №800902/137/10 г. от Директор-дирекция „УТ” на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) за УПИ ІІІ- 300 в кв.681, ЖК „Изток” на град Русе. Към УПИ ІІІ-300, собственост на Петко Димитров Петков и Димитричка Юлиева Петкова, да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 55 кв. метра за обособяване на новообразуван УПИ ІІІ-300, срещу заплащане на Община Русе пазарната цена в размер на 13 300 лева (тринадесет хиляди и триста лева) и дължимите данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)