Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 979 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 3 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО и чл. 14, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 10, ал. 2, т. 2, б. „б“ и чл. 15, ал. 3 от Наредба №9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (посл. изм. и доп. ДВ, бр.87 от 09.10.2020 г.), Общински съвет – Русе реши:

1. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Радост“ – гр. Русе, чрез добавяне на допълнителния адрес на ул. „Генерал Гурко“ №1, бл. „Строител“, вх. В.

2. Възлага на кмета на Община Русе в едномесечен срок да издаде заповед за промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Радост“ – гр. Русе, чрез добавяне на допълнителния адрес на ул. „Генерал Гурко“ №1, бл. „Строител“, вх. В.

3. Издадената заповед по т. 2 да се обнародва в „Държавен вестник“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)