Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 979 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.44, ал.4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Учредява безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Клуб Олимпиец” – град Русе за част от обект – „Градски хали” – сграда с идентификатор 63427.2.4082.3, предмет на АОС № 6937 от 21.03.2013 г., която част се състои от следните самостоятелни обекти: Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.1 със застроена площ от 1578,33 кв. м.; Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.9 със застроена площ от 61,19 кв. м.; Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.13 със застроена площ от 92,83 кв. м.; Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.2 със застроена площ от 27,42 кв. м.; Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.3 със застроена площ от 236,66 кв. м. и Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.4 със застроена площ от 161,19 кв. м. с прилежащ към всички обекти сутерен, за срок до приключване на процедурата по отдаване под наем на имота със сключване на договор, но не повече от шест месеца, считано от 11.05.2014 г. За времето на действие на договора СНЦ „Клуб Олимпиец” – град Русе е длъжен да предоставя средства за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Русе в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева месечно, без включен ДДС. Сумите да бъдат под формата на парични вноски по банков път по сметките на спортните клубове.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)