Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 979 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с продажбата на поземлен имот с идентификатор 63427.4.1133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 885 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“ – II, ул. „Генерал Кутузов“ №36А, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), предмет на акт за частна общинска собственост №8672/06.08.2018 г., вписан под №105, том 24, н. д. 4970, дв. вх. 10041, вх. №10302 от 09.08.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 45 100,00 лева (четиридесет и пет хиляди и сто лева).
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.1133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 885 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“ – II, ул. „Генерал Кутузов“ №36А, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), предмет на акт за частна общинска собственост №8672/06.08.2018 г., вписан под №105, том 24, н. д. 4970, дв. вх. 10041, вх. №10302 от 09.08.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 45 100,00 лева (четиридесет и пет хиляди и сто лева), без дължими данъци и такси;
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)