Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 979

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 979
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.ал.1и2 от Наредба № 1 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметствата, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

1.Фризьорски и козметичен салон, с площ от 16 кв.м., в сградата на кметство с.Мартен, нежилищен имот ПОС, описан в АПОС №.1929 от 18.05.1998г. и базисна (начална) цена – 24.00 лв.
2.Базова станция на клетъчни радиотелефонни мрежи, върху покрива на нежилищен имот ПОС, на ул.”Йосиф Цанков” № 47,описан в АПОС № 3123 от 16.08.1999г, заемаща площ от 8,00кв.м. и базисна (начална) цена – 173.00 лв.
3. Павилион – склад за събиране на билки в с. Ново село, с площ от 103,30 кв.м. и базисна (начална) цена – 46.00 лв.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка 1. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договор за наем за срок от пет години с лицата спечелили търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/