Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 98 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение №63, прието с протокол №3 от 16.12.2015 г. в частта по т.2, като след „Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране през 2016 г.“ се добавя текста „в размер до 193 046 лв. с ДДС (65,88% от бюджета на проекта)“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)