Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 98

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 98
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

        На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.35, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол 87/25.01.08 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОС09/1/31.05.07 г. от Любомир Игнатов Неделчев, Общински съвет реши:

        1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Любомир Игнатов Неделчев, чрез изкупуване от негова страна на част от имот, общинска собственост, представляваща 81,40/456,40 ид.ч. от УПИ VІ-2310, кв. 769, находящ се по ул. „Ибър” № 41 в гр. Русе. Купувачът следва да заплати пазарна цена на имота в размер на 14 270 (четиринадесет хиляди двеста и седемдесет хиляди) лева и дължимите данъци, такси и други суми.
       2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Любомир Игнатов Неделчев, чрез изкупуване дела на общината.