Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 980 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.“ с продажбата на общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.10.1090 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 532 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Върбица“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседни имоти: 63427.10.1091, 63427.10.1880, 63427.10.1019, 63427.10.1089, обект на Акт за частна общинска собственост №5976/11.06.2009 г., с прогнозен приход от продажбата в размер 26 863,00 лева (двадесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и три лева), без данъци и такси.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.10.1090 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 532 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Върбица“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседни имоти: 63427.10.1091, 63427.10.1880, 63427.10.1019, 63427.10.1089, обект на Акт за частна общинска собственост №5976/11.06.2009 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 26 863,00 лева (двадесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и три лева), без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)