Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 980 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.45, ал.1 и ал. 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Вяра Надежда Любов” нежилищен имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. “Цар Асен” №26, вх. Г – партер, с площ от 60,00 кв. м, с идентификатор 63427.2.2085.8.23 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди и осемдесет и пет точка осем точка двадесет и три), намиращ се в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2085 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди и осемдесет и пет), предмет на АОС № 93/30.06.1995 г. и месечна наемна цена – 41,00 лв. с включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)