Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 980

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 980
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол № 57/20.01.06 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение от 03.04.2006 г. и искане от Павел Йосифов Мушанов, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за изменение подробен устройствен план – план за изменение плана за регулация и изменение на плана за улична регулация на кв. 106 в Ц.Г.Ч. като се обособяват УПИ І-за жилищно строителство, УПИ ІV-94, УПИ V-93, УПИ VІ-за озеленяване и се предвижда обслужваща улица тупик от ОТ 9542 – ОТ 9543;
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен договор с нотариална заверка на подписите и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/