Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 980

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2010г. със сумата
16 392 лв.
ПРИХОДИ
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 688 лв.
СОУ „Фридрих Шилер” + 615 лв.
ОУ „Алеко Константинов” + 73 лв.
§ 37 02 Внесен данък върху приходи…. – 80 лв.
СОУ „Фридрих Шилер”
Трансфери
§ 61 02 Предоставени трансфери – 17 000 лв.
Оперно филхармонично дружество (Държавна опера – Русе) – за
трудови разходи
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 г. – 16 392 лв.

РАЗХОДИ
Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразовтелни училища
§ 10 15 Материали ОУ с.Николово” – 2 898 лв.
§ 10 20 Външни услуги – ОУ „Отец Паисий” Русе – 1 100 лв.
§ 1030 Текущ ремонт +6631 лв.
Всичко за дейност +2633 лв.

Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
Кметство Басарбово
§ 10 15 Материали – 1 500 лв.

Функция „Отбрана и сигурност” – Дофинансиране
Дейност 219 Други дейности по отбраната
СЗ „КООРС”
§ 01 01 Заплати – 14 481 лв.
§ 02 08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 72 лв.
§ 05 51 Осигуровки за ДОО – 1 383 лв.
§ 05 60 Здравни осигуровки – 695 лв.
§ 05 80 Доп.задължително осигуряване – 369 лв.
Всичко за дейност – 17 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 Целодневни детски градини
§ 10 15 Материали ЦДГ „Радост” + 5 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 8 500 лв.
ЦДГ „Детелина” Дофинансиране + 3 500 лв.
ЦДГ „Пролет” + 2 000 лв.
ОДЗ „Синчец” Средна кула + 3 000 лв.
Всичко за дейност + 13 500 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища – Дофинансиране
§ 10 15 Материали – 579 лв.
ОУ с.Николово” – 1 187 лв.
СОУ „Фридрих Шилер” + 535 лв.
ОУ „Алеко Константинов” + 73 лв.
§ 10 20 Външни услуги – ОУ „Никола Обретенов” + 15 600 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт – ОУ „Иван Вазов” + 20 000 лв.
Всичко за дейност + 35 021 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 532 Програми за временна заетост
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло – 1 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 3 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 3 000 лв.
Всичко за дейност – 7 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 604 Осветление на улици и площади
Кметство Басарбово
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 1 500 лв.

Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда
§ 10 20 Външни услуги + 25 100 лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 701 Дейности по почивното дело
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 12 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 5 000 лв.
Всичко за дейност – 17 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 Други дейности по икономиката
§ 10 20 Външни услуги – 28 100 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет: + 7154 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
Дейност 311 Целодневни детски градини
§ 52 03 Придобиване на др.оборудване машини и съоръжения
Обект „Кухненска мивка – 3 бр. ЦДГ „Детелина” – 3 500 лв.
Обект „Кухненски шкаф-маса – 1 бр. ЦДГ „Радост” + 1 400 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 51 00 Основен ремонт
Обект „Основен ремонт – подмяна на дограма на ОУ с.Николово” + 4 085 лв.
Държавна дейност – 2 898 лв.
Дофинансиране – 1 187 лв.
Обект: „Енергоефективно саниране сградата
на ОУ „Иван Вазов” – 20 000 лв.
Обект: „Основен ремонт на покрив” СОУ „Възраждане” – 6 631 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „ Изграждане помещение за охрана ОУ „Отец Паисий” Русе” + 1 100 лв.

Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет : – 23546 лв.

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. – 16 392 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)