Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 981 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 38, ал. 2 и ал.4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, заявление вх. № ОИ-05-8/26.11.2021 г. и Протокол №29/25.05.2022г. на КОС, Общинският съвет реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г., с учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на „Пристройка към сграда за инсталация за сепариране на битови отпадъци“, със застроена площ от 188.49 кв.м., с размери 10.30м./18.30м., към съществуваща промишлена сграда с идентификатор 63427.92.7.2, съобразно визата за проектиране, издадена на 06.04.2022г. от главния архитект на Община Русе, спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.92.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност „Под Ормана“, предмет на АЧОС №5680/18.02.2009 г., с прогнозен приход от учредяване на възмездно право на пристрояване в размер на 16 478.30 лева, без дължими данъци и такси.
  2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на „Пристройка към сграда за инсталация за сепариране на битови отпадъци“, със застроена площ от 188.49 кв.м., с размери 10.30м./18.30м., към съществуваща промишлена сграда с идентификатор 63427.92.7.2, съобразно визата за проектиране, издадена на 06.04.2022г. от главния архитект на Община Русе, спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.92.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност „Под Ормана“, предмет на АЧОС №5680/18.02.2009 г., вписан под №22, том 5, дв.вх. №3124, н.д. 923, вх. рег. №46/26.02.2009 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на „Д – Консей“ ООД, ЕИК 205350647, срещу заплащане на цена в размер на 16 478.30 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.
    Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)