Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 981 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години на Сдружение „Спортен модел – клуб Приста“, БУЛСТАТ 117062541, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5512.1.12, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет.5, предмет на АЧОС №6675/09.04.2012 г., която част представлява – стая №2, стая №3, стая №4, стая №5, стая №6 и стая №7, с обща площ 109,00 кв. м, отдавани под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 46,04 лв. без включен ДДС, без извършване на икономическа дейност по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби към Закона за държавните помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)