Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 981

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 981
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе, протокол № 61/02.05.2006г. на Комисията по общинска собственост и докладна записка вх.№804113/30.03.2006г, Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на ЦСДГ”Ралица” върху общински недвижим имот по ул. “Доростол” № 147, представляващ детска занималня в партера на ж.б.”Огоста” със застроена площ 106,60 кв.м.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/