Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 982 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №29/25.05.2022 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г., като включва възмездно учредяване на право на строеж за изграждане на свободно стояща постройка за отоплителни материали и инвентар, с размери 9,70/ 4,50 м. и застроена площ от 43,65 кв.м., върху общински недвижим имот, представляващ застроен УПИ VIII-831 в кв. 49 с площ от 719 кв.м. по плана с. Николово, Община Русе, отреден за жилищно застрояване, съобразно виза за проектиране, издадена на 29.03.2022 г. от Главния архитект на Община Русе, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж в размер на 1 319,00 лв., без дължими данъци и такси.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на свободно стояща постройка за отоплителни материали и инвентар, с размери 9,70/ 4,50 м. и застроена площ от 43,65 кв.м., върху общински недвижим имот, представляващ застроен УПИ VIII-831 в кв. 49 с площ от 719 кв.м. по плана с. Николово, Община Русе, отреден за жилищно застрояване, съобразно виза за проектиране, издадена на 29.03.2022 г. от Главния архитект на Община Русе, при начална тръжна цена 1 319 лева /хиляда триста и деветнадесет лева/, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.
30% от постъпленията при учредяване право на строеж да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)