Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 982 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т.33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект –– павилион за продажба на цветя №8, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Общината и ж. бл. „Ларго“, с площ от 6,00 кв. м. с начална тръжна месечна наемна цена – 77.30 лв.(Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки), без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ , между сградата на Общината и ж. бл. „Ларго“, с площ от 6,00 кв. м с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв.(Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки), без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект –павилион за продажба на цветя № 4, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“ , пред Младежкия център, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв.( Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки), без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя № 2, находящ се в гр. Русе, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв.(Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки), без включен ДДС.
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на пакетирани стоки и цигари, находящ се в гр. Русе, ул. „Плиска“ , пред бл. „ Перла“, т.1401 от Общата схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи търговията на територията на гр. Русе, с площ от 6,00 кв. м., с начална тръжна месечна наемна цена- 47,00 лв.(Четиридесет и седем лева), без включен ДДС.
6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на щанд за продажба на сладолед, находящ се в гр. Русе, Парк на младежта, вляво от Вазата, УПИ ХХХVI, с площ от 6,00 кв. м., с начална тръжна месечна наемна цена – 183,00 лв.(Сто осемдесет и три лева), без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)