Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 982

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал.2, във връзка с ал1, т 2, т. 3, т.4 и ал.3 и ал. 4 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2008 г.) и бр. 4 от 15.01.2010 г. на Министерство на образованието, младежта и науката, Общинският съвет реши:

1. Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2010 / 2011 год. на територията на Община Русе в следните общински училища:

ОУ “Олимпи Панов” г. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

VІІІ

15

3

177

Всичко

15

3

177

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

ІІ

11

5

295

ІІІ

14

2

118

ІV

12

4

236

V

16

2

118

14

4

236

VІІІ

12

6

354

Всичко

79

23

1357

ОУ “Тома Кърджиев” гр.Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

VІІІ

12

6

354

Всичко

12

6

354

ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

V

10

8

472

VІI

10

8

472

VІІІ

14

4

236

Всичко

34

20

1180

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

І

13

3

177

ІI

12

4

236

IV

15

1

59

V

16

2

118

VII

12

6

354

VIII

11

7

413

Всичко

79

23

1357

НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

І

12

4

236

ІІ

14

2

118

ІII + IV

14

2

234

Всичко

40

8

588

ОУ «Г.С.Раковски” с. Ново село

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

I +IV

14

2

234

II

10

6

354

III

14

2

118

V

14

4

236

VI

14

4

236

VII

10

8

472

VIII

16

2

118

Всичко

95

28

1768

          
ОУ “Алеко Константинов”, гр. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

VI

15

3

177

Всичко

15

3

177

СОУЕЕ “Св.  Константин-Кирил Философ”, гр. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

X

15

3

177

Всичко

15

3

177

 

   ПУ „Петър Берон”, гр. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

І + ІV

8

V + VІ

10

VІІ + VІІІ

15

Всичко

15

ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

ІІІ

13

3

177

VІІ

16

2

118

VІІІ

13

5

295

Всичко

42

10

590

СОУ “Възраждане” г. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

ХI

17

1

59

Всичко

17

1

59

 

ОУ “Отец Паисий”, гр. Мартен

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

V

32

4

236

Всичко

32

4

236

             
ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

І

28

4

236

Всичко

28

4

236

2. На основание чл.26, ал.1 от ЗОБ утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки за учебната 2010/2011 година за периода 15 септември – 31 декември 2010 г. както следва:
ОУ “Олимпи Панов”, гр.Русе                                                     –  177 лв.
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево                  –  1357 лв.
ОУ “Тома Кърджиев”, гр.Русе                                                   –  354 лв.
ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите                                –  1180 лв.
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово                         –  1357 лв.           
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца                                             –  588 лв.
ОУ “Алеко Константинов” гр.Русе                                           – 177 лв.
ОУ  “Г. С. Раковски”, с. Ново село                                           –  1768 лв.
СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”, Русе                 –  177 лв.
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово                                                     – 590 лв.
СОУ ”Възраждане”, гр. Русе                                                                  – 59 лв.
ОУ ”Отец Паисий”, гр. Мартен                                                  – 236 лв.
ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе                                              – 236 лв.

ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ:                     8 256 лв.

  1. Задължава кмета на Община Русе да осигури сумата от 8 256 лв. от функция   Икономически дейности и услуги, дейност 898-§1020- Външни услуги, във функция „Образование”, дейност 322 Общообразователни училища-§10- Издръжка.