Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 983 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.“ с продажбата на общински поземлени имоти, представляващи:
1.1. УПИ ХХIV, в кв. 3, образуван от имот 1072 по ЧИРП на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 02796, с площ 873 кв.м., находящ се в с. Басарбово, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ ХХVI в квартал 3, улица, УПИ ХХV в квартал 3, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4431/21.06.2005 г., с прогнозен приход от продажбата в размер 24 117,00 лева (двадесет и четири хиляди сто и седемнадесет лева), без данъци и такси;
1.2. УПИ ХХV в кв.3, образуван от имот 1073 по ИЗРП на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 02796, с площ 993 кв.м., находящ се в с. Басарбово, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ ХХIV в квартал 3, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4432/21.06.2005 г., с прогнозен приход от продажбата в размер 27 125,00 лева (двадесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева).
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински поземлени имоти, представляващи:
2.1. УПИ ХХIV, в кв. 3, образуван от имот 1072 по ЧИРП на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 02796, с площ 873 кв.м., находящ се в с. Басарбово, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ ХХVI в квартал 3, улица, УПИ ХХV в квартал 3, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост предмет №4431/21.06.2005 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 24 117,00 лева (двадесет и четири хиляди сто и седемнадесет лева), без данъци и такси;
2.2. УПИ ХХV в кв.3, образуван от имот 1073 по ИЗРП на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 02796, с площ 993 кв.м., находящ се в с. Басарбово, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ ХХIV в квартал 3, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4432/21.06.2005 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 27 125,00 лева (двадесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева).
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
30% от приходите от реализираната продажба да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)