Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 983

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 983
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се разработи проект със средства на “Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД за изграждане на територията на Община Русе, град Русе на регионална инсталация за обезвреждане инфекциозни отпадъци от лечебните заведения за болнична помощ, включително диспансери, хосписи, центрове за спешна медицинска помощ; лечебни заведения за извънболнична помощ, включително стоматологичните и медико-стоматологичните центрове; санаториални заведения и други здравни заведения- автоклавно съоръжение за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци с водна пара (фракционна автоклавна система), с който Общината да кандидатства за пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната (ПУДООС) за безвъзмездно финансиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/