Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 984 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 22/27.02.2014 г. и заявление за закупуване на имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 63427.146.129 с площ 428 кв.м., заедно с изградената в имота сграда с идентификатор 63427.146.129.1 със застроена площ 20 кв.м. в местността „Хаджигенова чешма”, землище на град Русе, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7145/24.01.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 47, том 3, н.д. 424, дв. вх. регистър № 890, вх. № 891/30.01.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 7420,00 лв. (седем хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС, данъци и такси. Същите са за сметка на спечелилия участник – купувач.
2. Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)