Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 984 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. Чл. 59, ал. 1, т. 44 се изменя така: „Цени за заплащане на право на поставяне на РИЕ /Рекламно-информационни елементи/ и други видове външна реклама, рекламни услуги, сцени и видове атракции.“
§ 2 Чл. 59, ал. 1, т. 44.1 се изменя така: „Цени за заплащане на право на поставяне на РИЕ /Рекламно-информационни елементи/ и други видове външна реклама“.
§ 3. Чл. 59, ал. 1, т. 44.2 се изменя така: „Цени за рекламни услуги и сцени“.
§ 4. В чл. 59, ал. 1, т. 44 се създава се нова подточка 44.3 със следният текст „Цени за видове атракции“ с отделни подточки.
§ 5. Създава се Буква „а“ към чл. 59, ал. 1, т.44.3 със следният текст „Цени за ползване на Ледена пързалка и други свързани услуги“, както следва:

44.3. буква „а“
Цени за ползване на Ледена пързалка и други свързани услуги
Цена с ДДС, лв. 
Входен билет за посетители
5.00 лв. / час
 
Входен билет за деца и ученици
3.00 лв. /час
 
Наем на кънки
2,00 лв. / час
 
Предплатен абонамент за деца и ученици 10 бр. сесии /входен билет и наем кънки/
40.00 лв. / за 10 бр. посещения по 1 час.
 
Предплатен абонамент за посетители за 10 бр. сесии /входен билет и наем кънки/
56,00 лв. / за 10 бр. посещения по 1 час.
 
Цена за наем на Ледена пързалка за организирани прояви /за вход и кънки/
350,00 лв. /на час
 
Цена за групови посещения над 6 души /входен билет и наем кънки/
5,00 лв. / на час / на посетител

§ 6. Създава се нов Параграф 26 в ПЗР на Наредба № 16 на ОбС-Русе „§26. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, приета с решение № 984 по протокол № 38 от 18.10.2018 г. на ОбС-Русе влиза в сила от 15.11.2018г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)